ข้าวหอมมะลิ "ตาเตี้ย"


“ข้าวหอมมะลิ 100% ตาเตี้ย”
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสูงเนิน ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0879154186