ข้าวอินทรีย์ตำบลนาซอ


“ข้าวอินทรีย์ตำบลนาซอ”
ผลิตโดย กลุ่มสตรีแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านกุดเรือใหญ่
ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0630021517