ข้าวฮางดอนหวายดอนนคร


“ข้าวฮางดอนหวายดอนนคร”
ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนหวาย (พ่อแม่ทำ ลูกช่วยขาย)
ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0887398374