ข้าวฮางวาริชภูมิ


“ข้าวฮางวาริช (ข้าวฮางวาริชภูมิ)”
ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางวาริชภูมิ
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0956692840